ประวัติความเป็นมาของหวย
คาสิโนออนไลน์,  สล็อตออนไลน์,  เว็บซื้อหวยออนไลน์

ประวัติความเป็นมาของหวย หรือสลากกินแบ่ง

ประวัติความเป็นมาของหวย หรือสลากกินแบ่ง

ประวัติความเป็นมาของหวย สลากกินแบ่ง หวย หรือ แทงหวยออนไลน์ เป็นการพนันโดยผู้เสี่ยงทายต้องเลือกหรือซื้อหมายเลขหวยที่ต้องการ แล้วรอการออกรางวัล ตามจำนวนที่ตกลง ในประเทศไทยมีหวยทั้งแบบถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย

ประวัติความเป็นมาของหวย ที่เรารู้จัก

ประวัติ
หวยเกิดขึ้นราวปี พ.ศ. 2375 รัชกาลที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงขาดแคลน ข้าวยากหมากแพง คนไม่ยอมน าเงิน
มาใช้ เอาเงินไปฝังไว้ในดิน ต่อมาได้แก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยการตั้งหวย จึงโปรดเกล้าฯ ให้พระศรีไชยบาล (จีนหง)
(ภายหลังเลื่อนยศเป็นพระยาศรีไชยบาล) ตั้งโรงหวยขึ้นมาตั้งแต่บัดนั้น

หวยในระยะแรกจะเล่นอยู่ในกลุ่มชาวจีน เรียกว่า “ฮวยหวย” (花會) แปลว่า ชุมนุมดอกไม้เพราะ
เริ่มแรกเขียนตัวหวยเป็นรูปดอกไม้ ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นชื่อคนจีน โดยท าเป็นแผ่นป้ายเล็ก ๆ จ านวน 34 ป้าย
แล้วเขียนชื่อของผู้มีชื่อเสียงในสมัยโบราณเอาไว้บนป้าย ให้แทงว่าจะออกเป็นชื่อใคร ถ้าทายถูกเจ้ามือจ่าย
30 ต่อหนึ่ง ต่อมาเมื่อการพนันแพร่ระบาดสู่สังคมไทย จึงได้มีการออกหวยที่เป็นอักษรไทย (ซึ่งใช้ตัวอักษร
36 ตัว) จึงมีชื่อเรียกว่า “หวย ก ข” โดยโรงหวยเป็นของรัฐที่มีเอกชน เป็นผู้ได้รับสัมปทานด าเนินการ ทั้งนี้
นายอากรหวย ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น “ขุนบาล” โดยรายได้จากอากรหวยมีเป็นจ านวนมาก และได้
กลายเป็นรายได้ที่ส าคัญของรัฐ

ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 ได้มีการออกล็อตเตอรีขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อหารายได้บ ารุงการกุศล และได้มี
การออกล็อตเตอรีในวาระพิเศษอีกหลายครั้ง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบ ารุงสาธารณกุศล จนกระทั่งรัฐบาล
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ใน พ.ศ. 2475 ได้ให้มีการออกล็อตเตอรี่เป็นประจ า และในปี พ.ศ. 2482
ได้มีการจัดตั้งส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้มีการออกล็อตเตอรี่เป็นประจ า การเล่นหวยจึงได้เปลี่ยนมาใช้
เลขท้าย ของล็อตเตอรี่ เป็นการออกหวยแทนหวย ก ข แบบเดิม

ประวัติความเป็นมาของหวยประเภทของหวย

สลากกินแบ่งรัฐบาล
คือล็อตเตอรีชนิดหนึ่งในประเทศไทย ผู้ที่ต้องการจะขายต้องขออนุญาตจากส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลก่อน ในปัจจุบันออกทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน

หวยใต้ดิน

เป็นสลากที่ตั้งขึ้นกันเองภายในชุมชน ผู้เล่นจะเขียนตัวเลขที่ตนเองต้องการเสี่ยงโชค 2-3 หลักลงใน
รายการเรียกว่า “โพย” ระบุว่าต้องการซื้อหมายเลขนี้จ านวนเท่าใด ในราคาเท่าไร (จ านวน×ราคา) และมีคน
เดินโพย คอยรวบรวมโพยเหล่านั้นไปส่งที่เจ้ามือหวยใต้ดินในชุมชน หรือส่งต่อกันไปเป็นทอดในกลุ่มเจ้ามือ
การออกรางวัลจะใช้ผลจากเลขรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลากออมสินมาเปรียบเทียบ เงินรางวัล
ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับอัตราของเจ้ามือ หรือไม่ได้รางวัลเลยถ้าเจ้ามือกินรวบ หวยใต้ดินเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
ซึ่งไม่ได้ขออนุญาตการเสี่ยงโชคจากเจ้าหน้าที่

จากข้อมูลปี 2544 มีผู้เล่นหวยใต้ดินทั่วประเทศสูงถึง 23.7 ล้านคน วงเงินการค้าหวยใต้ดิน มีมูลค่า
ระหว่าง 92,000 ถึง 542,000 ล้านบาท ก าไรบางส่วนของการขายหวยใต้ดิน เป็นส่วยให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือผู้มีอิทธิพลมากกว่าปีละ 11,000 ล้านบาท
จากข้อมูลปี 2561 พบว่าร้อยละ 25 ของชาวไทยซื้อลอตเตอรี่และหวยใต้ดิน รวมเป็นเงินกว่า 250,000
ล้านบาทต่อปี และจากข้อมูลปี 2560 นี้ กลุ่มคนที่มีรายได้สูงกว่า 15,000 บาทต่อเดือน มีการซื้อลอตเตอรี่
และหวยเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 680 บาทคิดเป็น 1.2% ของรายได้ ขณะที่กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยกว่า 15,000
บาทต่อเดือน ซื้อเฉลี่ย 350 บาท คิดเป็น 2.2% ของรายได้ ส าหรับกลุ่มคนวัยสร้างครอบครัว (อายุ 35-55 ปี)
ซื้อเฉลี่ยเดือนละ 500 บาท และวัยเกษียณที่เฉลี่ยต่อเดือนราว 400 บาท จากสถิตินี้ยังพบว่าร้อยละ 10
ของนักเรียนและนักศึกษาซื้อหวยต่อเดือนเฉลี่ยประมาณ 187 บาท

อ่านเพิ่มเติมได้ที่……

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *